Kỷ niệm chương pha lê_PL05

_Pha lê cánh buồn.

_kích thước 18cmx13cm.

_sản xuất và thiết kế mẫu đã dạng.