Cúp Thể Thao_PL23

_Cúp thế thao.

_Kích Thước 26cmx12cm.

_Chất liệu Pha lê 1